History

 

Na een peiling binnen de gemeente Mill naar de belangstelling voor badminton werd er op 28 april 1980 een informatieavond georganiseerd in de "Stoof". N.a.v. deze avond bereidde een werkgroep, die bestond uit Arie Punt, Pieter Thomassen, Jan Nooyen en Anneke Punt een definitieve oprichting voor. Op 23 juni 1980 werd de vereniging vervolgens officieel opgericht. Het eerste bestuur bestond uit: Arie Punt( voorzitter) Pieter Thomassen(penningmeester), Anneke Punt als secretaris en Arie van Turnhout. We begonnen met 36 leden die vanaf 20 augustus gingen spelen in sporthal "de Wervel" in Volkel. Daar hadden we slechts 3 banen en speelden van 21.30 tot 23.00 uur! En gezellig dat het daarna was!!
Intussen werd "De Reebok" in Wanroij gebouwd en vanaf januari 1981 konden we in "De Reebok" gaan spelen op 6 banen van 20.00 - 23.00 uur. Zodoende konden wij ons ledental uitbreiden en hadden we 59 leden. De training werd vanaf het begin verzorgd door Theo Senn v. Basel. In dat zelfde jaar speelden we ons eerste "Hoedentoernooi" (een idee van Arie van Turnhout!) en hielden we onze eerste feestavond in "De Stoof".
In Mill werd intussen ook een sporthal gebouwd, die in november 1981 in gebruik werd genomen. Hoewel we niet aangesloten waren bij de Badmintonbond kwamen we na veel praten gelukkig toch in aanmerking om gebruik te gaan maken van sporthal "De Looierij". De hal had 10 badmintonbanen en zodoende konden we ons ledental opnieuw uitbreiden. Hiervan zijn er nu (2010) nog 4 lid van de vereniging. Nico Piek werd onze nieuwe trainer. Geleidelijk steeg het ledental naar 100 en werd Sjef Klinkenberg ons 5e bestuurslid.
Er werd steeds meer georganiseerd en in maart 1982 startte we met de eerste interne dubbelcompetitie. Jos Arts startte met de organisatie van de enkelladder. Aan het eind van ons 2e seizoen speelden we ons tweede hoedentoernooi en hielden we weer een feestavond in "De Stoof". En let wel: Jean Pierre van Reijmersdal ontwierp ons huidige embleem!! In het begin van ons 3e seizoen, met name op 11 oktober 1982 speelden we onze eerste externe wedstrijd tegen P.B.C.-Nijmegen en op 25 oktober tegen  ‘t Hoogskoor uit Boxmeer.
In 1983 werd er een officiële T.C. opgericht o.l.v. Jos Arts en waarin verder Marita v.d. Heyden, Hen Daams en Anneke Punt. De wedstrijdactiviteiten, zoals dubbelcompetitie, enkelladder, externe wedstrijden en toernooien werden vanaf dat moment door hen verzorgd. Verder werden er (samen met Stichting Samenlevings Opbouw.) plannen uitgewerkt om te komen tot de oprichting van een jeugdafdeling van de B.C. Mill.
In april 1984 werden een aantal kennismakingsavonden gehouden voor de jeugd. De belangstelling was groot, zodat definitief besloten werd een jeugdafdeling te starten met ingang van het nieuwe seizoen.  Op zondag 27 mei van dat zelfde jaar speelden we onze eerste echte clubkampioenschappen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering namen Arie van Turnhout en Sjef Klinkenberg afscheid van het bestuur en Wil Vossenberg en Ron Schreven namen hun plaats in. Wil Vossenberg gaat vanaf dat moment voor  geruime tijd ons clubblad verzorgen met veel knippen en plakken.
Ons 5e seizoen startten we met een jeugdafdeling van 40 leden en kreeg de seniorenafdeling een nieuwe trainer Frans Demouge uit Uden. De begeleiding van de jeugd werd verzorgd door een aantal bereidwillige seniorleden. Voor het clubblad werd een naam bedacht door Nellie Thoonen , waarmee het vanaf dat moment “'t Kliertje" heette. In september/oktober 1984 werd opnieuw een hoedentoernooi gespeeld als kennismakingstoernooi, om de nieuwe leden zich snel thuis te laten voelen bij de vereniging. De jeugd had haar eigen Hoedentoernooi in december. Veel organisatorische aandacht werd besteed aan de jeugd en in mei 1985 hadden zij meteen hun eigen clubkampioenschappen. De jeugd op zaterdag en de senioren op zondag clubtoernooi; een heel weekend B.C. Mill dus! Aan het einde van het seizoen stopte Marita  van der Heijden met de T.C. en nam Riekie Hoefman haar plaats in.
Augustus 1985 werd een jeugdcommissie opgericht welke bestond uit Ans Verwegen, Ron Schreven en Gerard Willems. Frans Demouge werd tevens de trainer van de jeugd en al gauw kon de jeugd haar eerste uitwedstrijden te spelen. Het enthousiasme was zo groot, dat onderhandelingen gevoerd werden voor het opzetten van een jeugdrecreantencompetitie met andere verenigingen uit de regio. 
Op 22 september 1985 organiseerden wij n.a.v. ons eerste lustrum het eerste Open-Recreanten-Team Toernooi. Verder kwam er op 23 december een heuse Kerstman op bezoek bij de jeugd en senioren. Hij bleek een liefhebber te zijn van Jaegermeister. Later zou hij om andere redenen overstappen op Rivella!
In januari 1986 hadden we een proefperiode met andere shuttles. Deze bevielen goed, zodat we veranderden van Carlton Tournement naar Carlton International shuttles,  Op de A.L.V. werd de plaats van Ron Schreven in het bestuur overgenomen door John Elbers, waarmee de jeugdcommissie ook veranderde van samenstelling. De commissieleden werden: John Elbers, Christ v.d. Ligt en Gerard Willems.             Frans Demouge stopte als jeugdtrainer i.v.m. tijd, maar ging wel verder bij de senioren. In de maanden maart, april en mei speelde de jeugd op zaterdagmorgen een recreantencompetitie met 8 verenigingen uit de regio, waar zij met 5 teams aan mee deden!
Ook het zevende seizoen van 1986-1987 werden veel activiteiten georganiseerd. Gezien het succes van het eerste Open toernooi werd op 28 september 1986 een Open-Recreanten-Team toernooi georganiseerd.
Begin 1987 loopt de belangstelling bij de jeugd snel terug en doen er maar 3 teams mee met de recreantencompetitie. In juli wordt daarom, na zeer rijp beraad, besloten om te stoppen met de jeugd. Dit tot groot verdriet van de nog 10 serieuze jeugdleden.  
In oktober 1987 werden er ideeën uitgewerkt voor een extra Hoedentoernooi in januari wat later het zgn Unisex toernooi werd.
Het Open Recreanten-Team toernooi werd een traditie en de training werd dat seizoen overgenomen door een voor ons oude bekende: Frans Brink.                           
In het voorjaar van 1988 kreeg onze penningmeester controle van de boeken door de bedrijfsvereniging en zoals te verwachten, was alles prima in orde. 
Op het technische vlak waren er geen nieuwe dingen, Er was echter weinig belangstelling voor het clubtoernooi. Het ging toch door en zoals gebruikelijk, was iedereen erg enthousiast. In mei organiseerden we voor het eerst introducé avonden, waarvoor redelijke belangstelling was. 
Tijdens de ALV van mei 1988 nam na veel jaren zeer goede diensten bewezen te hebben voor de vereniging, Jos Arts afscheid van de vereniging en daarmee ook van de T.C.
In het negende seizoen  van 1988-1989 werd Johan van Ham officieel lid van de T.C. en verzorgde (tot 1993) de enkelladder competitie! Langzamerhand werden ideeën uitgebroed voor ons 2e lustrum en werden er suggesties gevraagd. Het clubtoernooi werd dit seizoen gehouden in april, in de hoop dat er dan meer mensen zouden deelnemen. Opnieuw een ijdele hoop. Toch verliep het toernooi gezellig en sportief.
In januari 1989 werd voor de eerste keer een Unisextoernooi georganiseerd. Circa 90-95 % van de leden deed daar aan mee!  Gerrit Hendriks maakt voor ons een prijzenkast in de kantine en op de A.L.V. werden ideeën gespuid voor de viering van ons 2e lustrum. Het moest iets worden voor alle leden. Het werd uiteindelijk op 31 maart 1990 een puzzeltocht voor het hele gezin georganiseerd in de bossen rondom de kapel. Het was fantastisch weer en velen kunnen zich deze dag nog goed herinneren. Aansluitend was er een feestavond. Tevens was er een speciale lustrum uitgave van het Kliertje.
Opnieuw werd een Open Recreanten Team Toernooi georganiseerd in oktober 1990 waaraan veel verenigingen uit de wijde omgeving met één of twee teams aan deelnamen.
Het secretariaat werd dat jaar overgenomen door John Elbers, die dat twee jaar later weer overgaf aan Sjang van de Linden.
In het seizoen 1991/1992 nam Patrick Weren de kantine over van Annie en Gerrit.  We veranderden dat jaar van Carlton internatinal blue shuttles naar Yonex 300 shuttles en om de dubbelcompetitie wedstrijden nog spannender te maken werd de puntentelling aangepast en werd er per gewonnen set, punten gegeven. 
Op  24 november 1991 deed er een delegatie van ons mee met een Nachttoernooi in Cuyk, waar niet alleen badminton gespeeld werd, maar ook andere spelen en dat de hele nacht door! Het moeten volhouders geweest zijn, maar het was erg gezellig. heb ik begrepen.
In het seizoen 1992/1993 vindt voor het eerst de contributie inning plaats via een automatische betaalopdracht en noemt Joos de Hoog in “zijn  pen” slechts één voordeel van badminton: in medische boeken komt een badminton-arm niet voor!!
Wil Vossenberg geeft na 8 trouwe jaren de redactie van het clubblad over aan Helma van Dijk. Ook vindt er wisseling van de wacht plaats binnen de TC. Christ vd Ligt gaat de Dubbelcompetitie verzorgen, Erik vd Berg de enkelladder en Jozé Verbeet neemt de externe wedstrijden over van Riekie Hoefman.
In januari 1994 wordt voor de eerste maal het “Sneeuwballentoernooi” georganiseerd, wat later het Oliebollentoernooi” zou worden.
In februari van dat jaar vertrok er een delegatie, de BBS ( Betere Badminton Spelers) genaamd, naar Groningen voor een toernooi en kwamen met een gigantische beker thuis. Dit tot grote verbazing van voorzitter Arie Punt, die niet kon begrijpen waarom hij daar als voorzitter niets van af wist!
Het seizoen 1994/ 1995 begon met een nieuwe voorzitter en penningmeester. Arie Punt en Pieter Thomassen droegen na 15 jaar trouwe dienst hun functie over aan resp. Harold van Dijk en Peter de Man. Binnen de TC gaat Brord van Elderen de DC verzorgen en Karel van de Velden de enkelladder.
In het voorjaar van 1995 werd voor de eerste maal de Dorpencompetitie georganiseerd en neemt Joep Janssen de redactie van het Kliertje over.
In mei 1996 gaat er een team van ons in Antwerpen spelen bij BASF; internationaal dus. Voor zover ik begrepen heb, waren daar de omstandigheden iets primitiever dan hier, maar heeft het wel een leuk weekend opgeleverd.
In het seizoen 1996/1997 neemt Anja Dreesen het secretariaat over en wordt Anneke Punt voorzitter. Na een vruchtbare periode binnen de BC Mill was er een ware Baby Boom Badminton. Op 16 februari kwamen al de nakomelingen bij elkaar om in een aangepaste sfeer kennis met elkaar te maken. Dit leverde uiteindelijk een biljarttafel vol aankomende badmintonnertjes op.
Een actieve TC bedacht nog wat nieuws en organiseerde op de maandag na het clubtoernooi een Ouder –Kind toernooi wat goed aansloeg en erg in de smaak viel. Dit wordt vanaf die tijd ieder jaar georganiseerd.
In 1999/2000 verwisselen Karel vd Velden en Peter de Man hun functie. Daarmee gaat Peter naar de TC en wordt Karel onze nieuwe penningmeester. Anneke Punt stopt door omstandigheden met het bestuur en Arie en Anneke Punt worden benoemd tot erelid van de vereniging. Dat jaar heeft de BC Mill geen voorzitter, maar dit is uitstekend opgevangen door het hele bestuur. In augustus 1999 vinden er ook wijzigingen plaats binnen de TC. Mark en Erik Kampert worden toegevoegd aan de TC en gaan met computerinzicht en wiskunde kennis de Dubbelcompetitie in een nieuw jasje steken.
Op 20 mei 2000 wordt het 20 jarig bestaan gevierd met een middagprogramma met spellen voor het hele gezin en aansluitend een feestavond bij ’t Heike.
In augustus 2000 begint het nieuwe seizoen met Patrick Kuppen als voorzitter die uit handen van Arie Punt een echte voorzittershamer met inscriptie. Deze hamer wordt vanaf dat moment bij iedere vergadering trouw gebruikt. De hamer wordt nooit vergeten; op welke locatie die vergadering ook gehouden wordt!
De Dorpencompetitie begint aan haar 6e seizoen en Mill doet intussen met 4 teams mee. De training wordt dat seizoen verzorgt door een nieuwe trainer Guy van Rhoon.
In januari 2001  gaat onze site www.bcmill.nl de lucht in, die verzorgd en onderhouden wordt door Karel van de Velden.  Op 8 januari hadden we geen sneeuwballen- of oliebollentoernooi, maar een Bitterballentoernooi. De oliebollen werden na afloop van het toernooi dan ook vervangen door bitterballen en andere hartige hapjes. In april van dat jaar werden de voorzitter Patrick en Karel vd Velden geïnterviewd voor het radioprogramma ‘Lokaalkabaal’ van de Lokale omroep Mill, waarin ze de badmintonclub flink promoten. Dat was wel nodig, want het ledental begon terug te lopen.                                                                                            
Seizoen 2001/2002 stopt Joep Janssen na 6 jaar en 27 Kliertjes met de redactie van ons clubblad en geeft het stokje over aan Anneke Punt, die daarmee terug komt in het bestuur. Dit seizoen wordt tevens het zgn. Toeptoernooi geïntroduceerd. De badmintonbond had intussen op aanraden van de Internationale badmintonfederatie nieuwe spelregels uitgeschreven, waarbij er 5 sets van 7 punten gespeeld zouden moeten worden. Deze werden uitgeprobeerd, maar niemand was daar blij mee. Wij houden het gewoon bij twee sets van 15 punten en het dames enkel twee sets tot 11 punten.
In seizoen 2002/2003 wordt de belangstelling gepeild om opnieuw te komen tot de oprichting van een jeugdafdeling. Tevens wordt het eerste en tweede team, wat deelneemt aan de Dorpencompetitie, kampioen in hun poule!
In seizoen 2003/2004 wordt het clubtoernooi, na het houden van een enquête, naar februari geschoven om meer deelnemers te krijgen. De jeugdafdeling start haar eerste seizoen met ca 12 leden op twee banen op de maandagavond voorafgaand aan de senioren. Tevens wordt het eerste Kind-Ouder toernooi gehouden en wordt badminton gepromoot op Koninginnedag bij het spellencircuit.
In het seizoen 2004/2005 speelt de jeugd haar tweede seizoen en verhuist naar de vrijdagavond. Verder gaan ze deelnemen aan de jeugd Dorpencompetitie in twee leeftijdscategorieën. De redactie wordt overgenomen door Angeline vd Cruijsen, die in december 2004 het 100e Kliertje samenstelt! 
In 2005 bestaat de BC Mill 25 jaar en verzorgt Angeline een zgn. “Zilveren Kliertje’  met veel foto’s en een ‘Wist U dat” rubriek met kenmerken van alle leden. Natuurlijk werd dit uitgebreid gevierd op de feestavond van 16 april met aanwezigheid van oud-leden. Een muziekquizz aangevuld met hints viel erg in de smaak. Vele markante leden, leuke gebeurtenissen, feestavonden  en andere herinneringen  passeren de revue. Natuurlijk werden ook de 4 jubilarissen in het zonnetje gezet. Het werd een hele late avond met niet te vergeten momenten.
Op maandagavond 23 mei 2005 was er ook nog een oudleden- toernooi georganiseerd. Anneke Punt was zeer verrast toen haar op deze speciale maandagavond een koninklijke onderscheiding werd opgespeld door de burgemeester van Mill. Dit voor haar onafgebroken inzet voor de BC Mill.
In het seizoen 2005/ 2006 volgt Mark Kampert een pittige trainerscursus van de NBB in voorbereiding op zijn trainersschap bij de BC Mill. Daarnaast wordt de jeugd, maar ook de senioren in het nieuw gestoken door de sponsor. Het Dorpentoernooi van de senioren en van de jeugd werd in en door Mill georganiseerd met resp 96 en 80 deelnemers! . Op 9 april 2006 hadden we een feestavond bij ‘het Lagerhuis’ met voelactiviteiten. Daarna gingen in mei een achttal jeugdleden naar Breda voor een jeugdtoernooi. Het was een hete dag, zowel buiten als binnen. Op de terugweg stopten we nog even bij Mc Donald om de dag gezellig af te sluiten.  Op 12 november van dat jaar kreeg Mark Kampert tijdens de Dutch Open zijn diploma uitgereikt door de voorzitter van de Nederlandse Badminton Bond en waren wij als vereniging een gediplomeerde trainer rijker.
Het seizoen 2007/2008 introduceert Johnny Brock zich met verve als de nieuwe voorzitter en onze gediplomeerde trainer bereidt trainingen voor voor zowel jeugd als senioren. Hij stelt een trainingsprogramma op waarbij alle spelsystemen en slagen aan bod komen. Onze jeugd ging met sprongen vooruit en op een toernooi in Teteringen werden verschillende prijzen behaald. Een nieuwe punten telling volgens het rally point systeem wordt geïntroduceerd, waarmee we reeds kennis hadden gemaakt tijdens het Unisex toernooi. Deze puntentelling wordt heden ten dag nog steeds gehanteerd.  Voor de jeugd werd met Sinterklaas een Zwarte Pietencircuit ingericht met aan het eind van de avond voor iedere deelnemer een echte badmintonsleutelhanger. Nelly Peters en Marieke van het Hof vragen naar bruistabletjes met ingrediënten voor de feestavond op 19 april 2008. Aan het einde van het seizoen ontvangen 4 badmini’s hun badmintondiploma en op initiatief van de fam. kampert wordt het seizoen uitgebreid met 5 speelavonden tot eind juni 2008. Marton de Klein verlaat de Technische commissie en we gaan op zoek naar een nieuwe webmaster.  De jeugd had in het kader van hun 5 jarig bestaan een uitje in Venlo, waar we met de bus naar toe gingen! We gingen bowlen, lasergamen, echt gaaf!                                                 
In het seizoen 2008/2009 stromen er een zevental jeugdleden door naar de senioren in de hoop, dat zij zich snel zullen aanpassen en het niveau van de senioren zullen verhogen. Een aantal van hen ging naar Elst voor een uitwisseling en later in het seizoen vertrokken we met 15 jeugdleden naar BC Mariken in Nijmegen, maar dat was even een brug te ver! Onze leden hebben zich daar goed verweerd in dit te ambitieus opgezette toernooi. Tijdens het seizoen werd er een enquête gehouden door studenten van de opleiding Sport, Gezondheid & Management met zeer goede resultaten. Met Sinterklaas was er voor de jeugd een toernooi met chocolade munten, te verdienen en in te zetten per wedstrijd. Na afloop was er voor iedereen een mok waarop de eigen naam geschreven was. Na afloop van het inmiddels gebruikelijke Oliebollentoernooi waren er hoffelijk gebakken oliebollen. Frans van Lanen oppert het idee om een 55+ afdeling op te zetten en via de kranten wordt geïnventariseerd, wat de eventuele belangstelling zou kunnen zijn.  In plaats van een feestavond werd op 4 april een zgn. foto tocht georganiseerd door Bregitte Eck en Jolanda van der Heijden met na afloop een barbecue met muziek van DJ Erik.
Tijdens de ALV neemt Karel van de Velden na 5 jaar TC en 10 jaar penningmeesterschap afscheid. Al die jaren heeft hij de BC Mill financieel gezond weten te houden en in 2001 bracht hij tevens www.bcmill.nl  in de lucht! Voor al deze verdiensten werd hij als erelid benoemd. Björn Meulepas neemt het penningmeesterschap over.
Het seizoen 2009/2010 starten we uiteindelijk met een 55+ afdeling, die gedurende het seizoen zo’n 20 trouwe leden zou opleveren. Een officiële jeugdcommissie presenteert zich in de personen Mark Kampert, Dave Relou en Anneke Punt. Angeline vd Cruijsen introduceert de rubriek  “foto’s uit de oude doos” in het clubblad, wat tijdens het bankzitten en in de kantine tot verrassende discussies leidt. De Sinterklaasactiviteit bij de jeugd was weer zeer geslaagd met chocolademunten en na afloop kreeg iedereen een zelfgeborduurde BC Mill handdoek! Aan het einde van het seizoen neemt Angeline afscheid van het bestuur en Erik Kampert van de Technische commissie. Hun plaats wordt ingenomen door Maria van Bakel en resp. Bregitte Eck.  Mark Kampert lanceert de nieuwe website en Marieke van den Hof is bereid deze bij te gaan houden. Het 30- jarig bestaan werd uiteindelijk gevierd op 19 juni tijdens een gezellig samenzijn in de kantine van de sporthal.
Zoals je kunt zien is de BC Mill na al die jaren uitgegroeid tot een grote badmintonvereniging met intussen zo’n 155 leden inclusief de jeugd en 55+. Een erg actieve vereniging, waar veel wordt georganiseerd voor alle leden! Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van veel actieve badmintonliefhebbers binnen onze vereniging, bestuur, TC en jeugdcommissie.  Zonder deze mensen, die hierboven grotendeels vernoemd zijn, was het niet zover gekomen.
Mensen bedankt. Ik hoop, dat we nog jaren zo door kunnen gaan.
Anneke Punt.