Privacyverklaring

Privacyverklaring BC Mill

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die BC Mill (hierna: de vereniging) verwerkt van haar leden en vrijwilligers. Indien je lid wordt van de vereniging of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
BC Mill, gevestigd aan Langenboomseweg 46, 5451 JL Mill, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring
De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van BC Mill. Hij/zij is te bereiken via info@bcmill.nl

2. Welke gegevens verwerkt de vereniging en voor welk doel
2.1. Gegevens ten behoeve van het lidmaatschap/vrijwilligerschap
In het kader van het lidmaatschap van de vereniging worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a. Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b. Adresgegevens
c. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
d. Lidnummer
e. Bankrekeningnummer (IBAN)
De vereniging verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
• Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
• Naam, adres, bankrekeningnummer worden gebruikt door de penningmeester voor inning van de contributie.
• Naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten en activiteiten van de vereniging.
• Naam, adres en geboortedatum worden gebruikt voor de aanvraag van de gemeentelijke stimuleringsbijdrage.
• Naam wordt gebruikt voor het spelen van wedstrijden met andere verenigingen. Daartoe worden deze gegevens verstrekt aan de organiserende partij van deze wedstrijden.
• Naam wordt gebruikt voor publicatie (clubblad / nieuwsbrief / website) van de teamindeling en wedstrijdschema wanneer je deelneemt aan wedstrijden.
• Naam, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de vereniging en je te informeren over de ontwikkelingen van de vereniging. Daarna tot maximaal 25 jaar i.v.m. uitnodiging oud-leden activiteiten.
2.2. Gegevens bij bezoek aan speelavond
Tijdens activiteiten van de vereniging kan beeldmateriaal worden gemaakt om leden een terugblik te kunnen bieden aan deze activiteiten. Beeldmateriaal kan gepubliceerd worden in het clubblad, de nieuwsbrief, op de website of op sociale media en kan gebruikt worden ter promotie van de vereniging. Wanneer je als lid niet op een (bepaalde) foto of video wilt staan, kun je dit aangeven bij de fotograaf. Mocht de foto of video al gepubliceerd zijn op de website van de vereniging of op sociale media, dan kan gevraagd worden (1) om de foto of video te verwijderen en zal deze verwijderd worden. Voor het publiceren van beeldmateriaal vraagt de vereniging expliciet toestemming bij inschrijving. Het lid mag de toestemming (1) ieder moment intrekken.
(1) Voor het stellen van vragen of indienen van verzoeken cq klachten, zie paragraaf 5.
2.3. Gegevens van websitebezoek
Bij een bezoek aan de website van de vereniging worden de volgende gegevens verzameld:
Door mid­del van een teller (Statcounter) wordt het aan­tal bezoek­ers bijgehouden, de web­sites waar zij van afkom­stig zijn en via welke provider men toe­gang heeft tot het inter­net. De resul­taten wor­den uit­slui­tend in geag­gregeerde en in niet tot indi­vidu­ele per­so­nen her­lei­d­bare vorm gebruikt. Verza­melde (persoons)gegevens wor­den niet aan der­den verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens spe­ciale omstandighe­den, bijvoor­beeld indien wet­telijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment ver­zoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten ver­wi­jderen.
2.4 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BC Mill gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

3. Bewaartermijn
De vereniging verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de jeugdleden gedurende de duur van het lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Daarna worden de persoonsgegevens van jeugdleden vernietigd. Voor seniorleden geldt in principe een termijn van 25 jaar. Gegevens worden in ieder geval niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen genomen die regelmatig gecontroleerd worden. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats door de secretaris.

5. Inzagerecht, verwijderen, vragen of klachten
Via de secretaris, tevens Functionaris Gegevensbescherming, van de vereniging kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 of tegen de behandeling van je verzoek(en), kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (de secretaris). Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan het bestuur. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

6. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd door het bestuur van de vereniging. De wijzigingen worden via de website van de vereniging bekend gemaakt. Wij adviseren je om de privacyverklaring regelmatig te bekijken.